תש”ף (2019/2020)

תוכנית הלימודים  בהנדסת הסביבה (חלוקה לסמסטרים)

למתחילי חורף תש”ף

מצורפת מצגת למתחילי הנדסת סביבה תש”ף

באחריות הסטודנט לבדוק האם תוכנית הלימודים המופיעה באתר זהה לגמרי לתוכנית המופיעה בקטלוג הלימודים! בנוסף, מומלץ לבדוק באתר הסמכה בקטלוג האם שונו קורסי הקדם.

על מנת להשלים את התואר יש לצבור 158 נקודות לפי הפרוט הבא

תש"ף (2019/2020)
מקצועות חובה - טכניוני, מסלולי116.5 נק'
מקצועות התמחות בחירהבחירה של התמחות אחת
התמחות 1 : 17.5 נק'
התמחות 2 : 17.0 נק'
התמחות 3 : 22.5 נק'
מקצועות בחירה לפי מסלול
התמחות 1 :14.0 נק'
התמחות 2 :14.5 נק'
התמחות 3 : 9.0 נק'
מקצועות העשרה6.0 נק'
מקצועות בחירה חופשית4.0 נק'
סה"כ158.0 נק'

ה’ – הרצאה, ת’ – תרגיל, מ’ – מעבדה, ע”ב – עבודות בית, נק’ – נקודות.

סמסטר 1

מבוא לאגרוביולוגיה לא ניתן השנה. במקום יש להירשם לביולוגיה 1 מס’ קורס 134058 קבו’ 20.

 

סמסטר 2

סמסטר 3

*ניתן בסמסטר אביב בלבד

 

הערה: מי שמתכנן לקחת התמחות 3, קורס 054203 מוגדר כקורס קדם לקורסי חובה בשרשרת זו, נא לשים לב לקחת  עקרונות הנדסה כימית 1 מ’* ולא יסודות מכניקת זורמים.

 

סמסטר 4

סמסטר 5

התמחות 1 ו-2

התמחות 3

סמסטר 6

*קדם לקורס ניתוח מערכות. להנדסת הסביבה בלבד מאושר ללמוד במקביל.

** ניתן בחורף בלבד

 

סמסטר 7

התמחות 1 ו-2

התמחות 3

סמסטר 8

*ניתן להרחיב להיקף של 5 יחידות (2.5 נקודות על חשבון מקצועות בחירה) ואז יש להתחיל בסמסטר 7. לצורך כך יש להגיש בקשת סטודנט ולהירשם דרך המזכירות לקורס 014966– פרויקט בהנדסה סביבתית 2.

 

מקצועות התמחות: סה”כ  31.5 נקודות.

יש לבחור אחת מההתמחויות הבאות – כולל כל הקורסים המופיעים בה. את הנקודות הנותרות ניתן לבחור מכל אחת מההתמחויות ו/או מרשימת נושאים נוספים.

התמחות 1 – הסביבה הפתוחה

תשע"ח (2017/2018)
מספר קורסשםנק'קדם
014954מבוא לפיסיקה של אטמוספירה3.5יסודות מכניקת זורמים או מכניקת זורמים
016206מכניקת זורמים סביבתית3.0יסודות מכניקת הזורמים
016339גורל מזהמים אנתרופוגנים בסביבה3.5כימיה אורגנית וכימיה של המים ומבוא לכימיה של הקרקע
016223הידולוגיה של מי תהום זרימה, הסעת מומסים ושיקום4.5מבוא לשיטות נומריות ומבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע

 

התמחות 2 – טכנולוגיות בהנדסת סביבה

תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשםנק'קדם
014305מעבדה לטיפול במים ושפכים2.5יסודות הטיפול במים ושפכים
014309טכנולוגיות מים ושפכים2.5יסודות טיפול במים ושפכים
014935שיטות מדידה2.0מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, סטטיסטיקה, פיסיקה 2
016303מעבדה לאיכות אויר2.0זיהום אויר
016328הפרדה ממברנלית לטיפול בשפכים***3.0יסודות הטיפול במים ושפכים או תהליכי הפרדה 1 בהנדסה כימית וביוכימית
016336טכנולוגיות לניהול משאבי אוויר2.0זיהום אויר

***מוכל בקורס 056142 תהליכי הפרדה ע”י ממברנות.

 

התמחות 3 – הנדסת תהליך 

תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשםנק'קדם
054305תהליכי הפרדה 23.5תרמודינמיקה ב' מתקדם, עקרונות הנדסה כימית 2מ', עקרונות הנדסה כימית 1מ'
054330מעבדת סימולציה1.0מבוא להנדסה כימית וביוכימית
054416תכן אינטגרטיבי של תהליכים כימיים4.0מעבדה סימולציה, תהליכי הפרדה 2 בהנדסה כימית וביוכימית, מבוא לתכן ריאקטורים כימייים וביוכימיים, תרמודינמיקה ב'
054317תרמודינמיקה ב' מתקדם3.5מד"ר ח', תרמודינמיקה א' מתקדם
054409עקרונות תכן ראקטורים2.5מבוא לתכן ריאקטורים כימיים וביוכימיים

נושאים נוספים

תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשםנק'קדם
014890מבוא לספקטרוסקופיה וחישה מרחוק4.0אקולוגיה למהנדסים או גיאולוגיה הנדסית או כרטוגרפיה ומבוא לממ"גמבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע
016210גלי מים2.5הידרוליקה
016208הנדסה ימית2.5גלי מים
017001מערכות אקולוגיות 3.0אקולוגיה למהנדסים
015001סביבה וצמחים2.0מבוא לאגרוביולוגיה
014952סקר קרקעות - מערכות מידע2.5סטטיסטיקה
017012פיזיקה של סביבה נקבובית2.5מבוא לשיטות נומריות, מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע
016211הידרולוגיה של נגר על-קרקעי2.5הידרוליקה, מבוא להידרולוגיה הנדסית
016220נושאים באוקינוגרפיה פיזיקלית **2.0יסודות מכניקת זורמים, חדו"א 1, חדו"א 2, פיזיקה 1, פיזיקה 2, מד"ר ח', מד"ח ח' או מד"ח מ'
016304פיסיקה מתקדמת של האטמוספירה *2.5מבוא לפיסיקה של אטמוספירה, יסודות מכניקת הזורמים
017036מבוא לחקלאות מדייקת3.0מבוא לשפת C, פיסיקה 2, שיטות מדידה
016203הנדסת מערכות משאבי מים 12.5הידרוליקה, תכן מערכות מים ושפכים , מבוא להידרולוגיה הנדסית, ניתוח מערכות
014958הנדסת השקיה 1 *3.5מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע, הידרוליקה
016337אלקטרוכימיה סביבתית3.0יסודות הכימיה או כימיה כללית
014325תכן מערכות מים ושפכים3.5הידרוליקה, יסודות הטיפול במים ושפכים, מקצוע צמוד כלכלה הנדסית
014941הנדסת ניקוז3.5הידרוליקה, מבוא להידרולוגיה הנדסית
014942הנדסה הידראולית ומאגרים3.5מבוא לתהליכי זרימה וזיהום בקרקע, מבוא להידרולוגיה הנדסית, הידרוליקה
014972משאבות ומערכות שאיבה2.5הידרוליקה
014324מחקר אישי בהנדסת מים וסביבה למצטיינים2.5
096553כלכלת הסביבה2.5יתקבלו סטודנטים גם ללא רקע בכלכלה (עם רקע וזיקה לסביבה).
016514מיחזור בבניה*2.0  חומרי בניה וטכנולוגיות טיפול בפסולת מוצקה / חומרי בניה ומבוא להנדסת הסביבה
014008מידע גרפי הנדסי3.0 
134076הכרת המערכת האקולוגית במפרץ אילת**3.0
016329הידרוביולוגיה2.0
017006עקרונות חישה במערכות טבעיות2.5
014405גיאולוגיה הנדסית **2.0תורת החוזק 1
014004ניתוח מערכות3.0כלכלה הנדסית, מבוא למחשב שפת C, סטטיסטיקה
054314מבוא לדינמיקה ולבקרת תהליכים מ'3.0מד"ר ח', תרמודינמיקה א', אנליזת תהליכים בשיטות נומריות מ'
054371סיכון סביבתי ובטיחות בתעשייה הכימית2.5תכון וניתוח תהליכים מ'
054410תיכון מפעלים מ'3.5תכון וניתוח תהלכים מ'
056142תהליכי הפרדה וטיהור ע"י ממברנות****2.5תהליכי הפרדה 2
056379מעבדה לתהליכי ממברנות2.0תהליכי הפרדה 1, בהנדסה כימית וביוכימית
054310מעבדה להנדסה כימית 12.5עקרונות הנדסה כימית 2מ', תהליכי הפרדה 1 בהנדסה כימית וביוכימית, סטטיסטיקה
054400מעבדה להנדסה כימית 22.5מעבדה להנדסה כימית 1, מב.לתכן ריאקטורים כימיים, תהליכי הפרדה 2, עקרונות תכן ריאקטורים
054414תכן מערכות לבקרת תהליכים4.0מבוא לדינמיקה ובקרת תהליכים מ'
054451מודלים מתמטיים בהנדסה כימית2.5אנליזת תהליכים בשיטות נומריות מ', עקרונות הנדסה כימית 2מ', תרמודינמיקה ב'

*הקורס ניתן פעם בשנתיים

**סטודנטים מהנדסת הסביבה פטורים מקורס הקדם

***ניתן במכון הבינאוניברסיטאי אילת

****  מוכל בקורס 016328 הפרדה ממברנלית בטיפול בשפכים